Barn och ungas skärmtid ökar – men är det ett problem?

skärmtid

Nordiskt Informationscenter för Media- och Kommunikationsforskning har sedan 1970-talet följt utvecklingen kring den nordiska befolkningens mediaanvändning. Enligt senaste Mediabarometern, nämligen den årliga studien av svenskars mediavanor, så fortsätter användandet av sociala medier och internet att öka i ganska drastisk omfattning. Denna utveckling bekräftas även av deras periodiska nyhetsbrev Medietrender i Norden, som ytterligare poängterar att personer under fyrtiofem års ålder föredrar digitala medietjänster. Det verkar helt enkelt som att denna sorts medier är en given del av väldigt mångas vardag.

Samtidigt så har en del personer börjat uttrycka oro över att för mycket skärmtid kan tänkas vara dåligt. Ofta handlar det om föräldrar som är oroliga över att deras barn spenderar för mycket tid med surfplattor och mobiltelefoner. Barnpsykologen och forskaren Malin Bergström, som i medverkan med Statens medieråd varit delaktig i utformningen av riktlinjer för barns medieanvändning, berättade nyligen i en intervju med Metro att balans är viktigare än pekpinnar när det kommer till att hantera skärmanvändning och internet. Enligt henne så kan skärmfria zoner och tidsbegränsningar vara till nytta vid överdriven användning, men understryker att det numera helt enkelt inte går att leva ett skärmfritt liv. Men hur många barn spenderar tid framför skärmen? Och hur lång tid spenderar de där?

Det är de vuxna som sätter trenden

Enligt Svenskarna och internet, den återkommande undersökningen från Internetstiftelsen i Sverige (IIS) om svenska folkets internetvanor, så använder var fjärde spädbarn internet. När det gäller själva skärmtiden blir det hela däremot mer oklart. Det finns förhållandevis lite forskning på området, men internationella siffror antyder att skärmtiden ökar med ålder, och att barn mellan noll och åtta års ålder spenderar lite mer än två timmar per dag framför en skärm. Hur är det då med de vuxna?

Enligt samma siffror så spenderar vuxna jämförelsevis avsevärt mycket mer tid framför skärmar, och enligt en nyligen publicerad amerikansk studie så finns det ett tydligt samband mellan föräldrar och barns mediavanor. Forskarna konstaterade att barnens skärmtid och konsumtion av medier i stor utsträckning speglade föräldrarnas.

Finns det skäl för oro? Kanske för de vuxna

Enligt Malin Bergström präglas debatten i stor utsträckning av alarmism, men understryker att det är viktigt att fundera över hur mycket tid som spenderas framför skärmen. Hon poängterar att skärmanvändning är en del av var vardag och något som man måste förhålla sig till, men något som vi som människor faktiskt kan hantera.

Vad statistiken och forskningen antyder är att barn och ungas skärmanvändning helt enkelt avspeglar användningen hos deras föräldrar och bland samhället i stort. Känner man att man själv spenderar för mycket tid på internet så är det därmed stor chans att detsamma gäller ens barn. Men sett till vad man vet om skärmtid och internet så är utvecklingen inget som de yngre generationerna kan lastas för. Ansvarsfullt användande verkar helt enkelt vara de vuxnas ansvar.

Referenser

Medietrender i Norden. Nummer 3, 2018 (december). NORDICOM.

http://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/medietrender-i-norden-2018-ars-sista-nummer

Några resultat från Mediebarometern 2017. NORDICOM.

http://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/nagra-resultat-fran-mediebarometern-2017

Mödrars och fäders förhållande till medier vid barnuppfostran sammanfaller med små barns skärmtid: en tvärsnittsstudie. L. Tang & G. Darlington et al. BMC Obesity, 2018.

https://bmcobes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40608-018-0214-4

Barns miljömässiga hälsa i den digitala åldern. Wolf, Candice & Wolf, Seth & Weiss, Miriam & Nino, Gustavo. (2018).

https://www.researchgate.net/publication/323375777_Children’s_Environmental_Health_in_the_Digital_Era_Understanding_Early_Screen_Exposure_as_a_Preventable_Risk_Factor_for_Obesity_and_Sleep_Disorders

Svenskarna och internet 2018. Internetstiftelsen i Sverige (IIS).

Föräldrars skärmtid riskerar påverka barnens utveckling. SVT Nyheter, inrikes. 25 oktober 2018

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/internationella-studier-varnar-foraldrars-skarmtid-riskerar-paverka-barnens-utveckling

Inläggsförfattare: Nyheter Afton